top of page

Adatvédelmi tájékoztató

1. A tájékoztató célja

 

Jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse

 

Várhegyi Anna egyéni vállalkozó

Nyilvántartási száma: 54559037

Adószáma: 55175799-1-43

Székhely: 1115 Budapest, Ercsi út 13

Weboldal: www.varhegyiszexualterapia.com

Email: varhegyiszexulaterapia@gmail.com

 

 

(a továbbiakban, mint Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési politikát, valamint, hogy az adatkezeléssel érintett magánszemélyek megfelelő tájékoztatást kapjanak a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

 

Az Adatkezelő elkötelezett, hogy a tevékenysége során teljes mértékben megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó, alábbiakban ismertetett jogszabályok előírásainak. Tekintettel arra, hogy a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése a szolgáltatás nyújtása során elengedhetetlen, ezeket az adatokat bizalmi jellegük miatt fokozott védelemben részesíti az Adatkezelő.

 

Jelen adatvédelmi tájékoztató megismerhető a www.varhegyiszexualterapia.com weboldalon, valamint a foglalkozásokra való jelentkezéskor (szerződéskötést megelőzően) Adatkezelő azt megküldi az érdeklődőknek.

 

A jelen szabályok kialakításakor az Adatkezelő különös tekintettel vette figyelembe

  • az Alaptörvényt;

 

  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Infotv.);

 

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

 

  • az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvényt;

  • az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletét (GDPR rendelet).

 

2. A tájékoztató során használt fogalmak

 

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel rendelkező társaság, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

eDM (electronic Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.

 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy Adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

Személyes adatok különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok, amelyek kezelése - a GDPR rendeletben felsorolt kivételektől eltekintve - kezelése tilos.

 

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat - különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím és az e-mail cím.

 

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

 

 

3. Adatkezelési alapelvek

 

Az Adatkezelő által végzett adatkezelés megfelel a GDPR adatkezelési elveinek, amelyek a következők:

 

Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve: A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.

 

Célhoz kötöttség elve: A személyes adatok gyűjtésének csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kell történnie, és azokat nem szabad a célokkal össze nem egyeztethető módon kezelni.

 

Adattakarékosság elve: A személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell lenniük, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

 

Pontosság elve: A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre, vagy helyesbítésre kerüljenek.

 

Korlátozott tárolhatóság elve: A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

 

Integritás és bizalmas jelleg elve: A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Elszámoltathatóság elve: Az Adatkezelő felelős az elveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lenniük ezen megfelelés igazolására.

 

Az adatkezelés elvei mellett, közös követelményként azonosítható a megfelelő tájékoztatás követelménye, mivel az Adatkezelőnek bármely adatkezelési jogalap esetén tájékoztatnia kell az Érintetteket az adatkezelésről.

 

4. Az egyes adatkezeléssel járó tevékenységek, a kezelt adatok meghatározása, az adatkezelés joglapja, célja, és az adatkezelés időtartama

 

4.1. Kapcsolatfelvétel

 

Az Adatkezelő a weboldalán található elérhetőségein nyújt lehetőséget arra, hogy az Érintett e-mail útján kapcsolatba léphessen vele.

 

Adatkezeléssel érintett

az Érintett  neve,  email  címe,  illetve  további,  az  Érintett  által önkéntesen megadott személyes adatok köre

Adatkezelés célja

az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

 

Adatkezelés időtartama

az Érintett törlésre irányuló kérelméig, illetve a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

 

4.2.  Bejelentkezés

 

Az Érintetteknek lehetőségük van az Adatkezelő weboldalán vagy levelezőrendszer útján e-mailt írni időpontkérés vagy -foglalás céljából.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre:

az Érintett neve és e-mail címe

 

Adatkezelés célja

az Adatkezelő által végzett szolgáltatásokra történő bejelentkezés

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

 

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő által végzett szolgáltatás teljesítéséig

4.3.  A mentálhigiénés szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő az általa végzett mentálhigiénés szolgáltatás keretében az alábbiak szerint kezel – akár különleges kategóriába tartozó - személyes adatokat.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

 Az Érintett neve, születési ideje, és egyéb, a szolgáltatás során önkéntesen megadott, adott esetben különleges kategóriába tartozó személyes adatok

 

Adatkezelés célja

A mentálhigiénés szolgáltatás teljesítése

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett kifejezett hozzájárulása. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges - GDPR 6. cikk (1) b) pont és 9. cikk (2) a) pont.

 

Adatkezelés időtartama

Az  Adatkezelő  az  Érintettre  vonatkozó  személyes  adatokat tartalmazó dokumentációt a szolgáltatás befejezését követő 5 évig őrzi

 

 

4.4.  Kliens adatlap

 

A kliens adatlap célja, hogy az Adatkezelő anonim módon visszajelzést kapjon arról, hogy milyen módon értesült az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.

 

Adatkezeléssel  érintett adatok köre:

Az Adatkezelő név vagy más személyes adat nélkül veszi fel a kliens adatlapot

Adatkezelés célja

Visszajelzés az Adatkezelő részére

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

 

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kliens adatlapot a szolgáltatás befejezését követő 5 évig őrzi

4.5.  Hírlevél

 

Az Érintettek a Weboldalon tudnak feliratkozni az Adatkezelő hírlevélre, amellyel naprakész információkról és releváns ajánlatokról értesülhetnek levélreklámok, marketing üzenetek (e-mailek) formájában.

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre

Az Érintett neve, email címe,

Adatkezelés célja

Az Érintett és az Adatkezelő közötti kapcsolatfelvétel, hírlevél  folyamatos  és  naprakész  információ  nyújtása  a feliratkozó részére

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

 

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a hírleveleket anyagokat visszavonásig, illetve addig küldik az Érintettek részére, ameddig az Érintettek e-mailben nem kérik adataik törlését és az adatkezelés beszüntetését. Amennyiben az Érintett  nem  kíván  több  hírlevelet  kapni,  úgy  arról  bármikor leiratkozhat, illetve kérheti személyes adatai törlését. Leiratkozás és törlési kérelem esetén az adatkezelés megszüntetésre kerül.

 

4.6.  Sütik

 

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az Érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a későbbi látogatásokkor újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat, illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. A honlapon használt cookie-k mind funkcionálisak, illetve nélkülözhetetlenek a honlap működtetéséhez, nélkülük a weboldal nem fog megfelelően működni.

 

Adatkezeléssel  érintett adatok köre:

Az  Adatkezelő  minden  elemzési  információt  név  vagy  más személyes adat nélkül tárol

 

Adatkezelés célja

Az érintett személyes beállításainak a tárolása

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett a honlapon való böngészés során felugró adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulását adja személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket

4.7.  Közösségi média megjelenés

Az Adatkezelő az alábbi közösségi média oldalt üzemelteti:

 

  • A Várhegyi Anna Szexuálterapeuta, a Facebookon;

 

 

Adatkezeléssel  érintett adatok köre:

amennyiben az Érintett a Facebook oldalt követi, úgy egyéni beállításaitól is függően a Facebookon megjelenő neve és képmása

Adatkezelés célja

tájékoztatás  az  aktuális  információkról,  az  Adatkezelőt  érintő hírekről

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az Érintett önkéntesen leiratkozhat az oldalak követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

4.8.  Szakemberek bemutatása

 

Az Adatkezelő weboldalán a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók megismerhetik az Adatkezelővel szerződésben álló szakembert, aki ebben az esetben az adatkezelés Érintettje.

 

Adatkezeléssel  érintett adatok köre:

Az  Érintett szakember neve  és  képmása,  szakterülete,  illetve  az  általa  a bemutatkozás során önkéntesen megadott egyéb adatok

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő szolgáltatását igénybe vevők  megismerhessék  az  szolgáltatások  során  közreműködő szakembereket

Adatkezelés jogalapja

Az Érintett szakember hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez - GDPR 6. cikk (1) a) pont

Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő és a szakember közötti együttműködés megszűnését követően megszűnik az adatkezelés

4.9.  Adatkezelés a számlázás során

 

Az adatkezelés a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése érdekében történik.

 

 

Adatkezeléssel érintett adatok köre:

Az Érintett neve, lakcíme és/vagy tartózkodási helye, telefonszáma, e-mail címe

 

Adatkezelés célja

Számla kiállítása és a számviteli bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése

Adatkezelés jogalapja

Az  adatkezelés  az  adatkezelőre  vonatkozó  jogi  kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR Rendelet 6. cikk c) pont)

Adatkezelés időtartama

a számviteli törvény szerint 8 év

5. Adatfeldolgozók

 

5.1.  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Adatfeldolgozó nee, Elérhetősége, Feladatok:

 

1. Szűcs Erika     

forasker@gmail.com

Könyvelés

2. Meta Platforms Ireland

Írország, 4 Grand Canal Square, Grand

3. Facebook,

Limited

Canal Harbour, Dublin 2.

Instagram, közösségimédia-megjelenés

 

4. Google Ireland Limited

Írország, Gordon House, Barrow Street

Weboldal látogatási adatok. Dublin 4.

 

5.wix.com

honlap- és tárhelyszolgáltatás

6. számlázz.hu

Online számlázóprogra

 

5.2. Az Adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. Az Adatfeldolgozók az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljukra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni és megőrizni.

 

5.3. Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások során a vele szerződött szakemberek adatfeldolgozóként járnak el. A szakemberek az adatkezelést érintő döntés nem hozhatnak, kizárólag tanácsadást, és konzultációt nyújtanak az Érintettek, mint kliensek részére.

 

5.4.  A további adatfeldolgozók adatvédelmi tájékoztatóinak a gyűjteménye:

 

A Facebook adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

 

https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Instagram adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://help.instagram.com/519522125107875

 

A számlázz.hu adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja:

https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/

 

A WIX adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja

https://www.wix.com/about/privacy

 

A Google adatkezelési szabályzatát az alábbi linken találja

https://policies.google.com/privacy

 

 

6. Adattovábbítás

 

Az Adatkezelő birtokába jutott adatokat személyes adatokat az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül harmadik félnek semmilyen módon nem adja tovább azon esetek kivételével, amikor az adatok továbbítása az Adatkezelő jogszabályi előírásnál fogva köteles.

 

7. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő a fentiekben megnevezett személyes adatokat a székhelyén, a saját informatikai rendszerében, továbbá a tárhelyszolgáltatásért felelős Adatfeldolgozók szerverein tárolja.

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra vonatkozóan, hogy a GDPR-ban és az Infotv.-ben foglaltaknak megfelelően, az Érintettek jogait szem előtt tartva gondoskodik az adatok biztonságáról.

 

Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezet, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatja az Érintettet, valamint szükség esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH).

 

A személyes adatokhoz az Adatkezelő érdekkörében eljáró azon személyek férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak, azokat ismerik.

 

Az Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését, és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.

 

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő adatkezelési tevékenységben részt vevők részére is előírja.

 

8. Az Érintett jogai az adatkezelés során

 

Az adatkezelés időtartamán belül az Érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 

Tájékoztatáshoz való jog

 

Megfelelő módon, egyszerű és befogadható nyelvezetű, könnyen fellelhető (online vagy offline) információt köteles adni az Adatkezelő az adatkezelés lényeges szempontjairól. A személyes adatok megszerzésének időpontjában, vagy amennyiben az Érintett utólag kér tájékoztatást, ezen tájékoztatás megadásakor az Érintett rendelkezésére kell bocsátani az Adatkezelési tájékoztatót, és az abban foglaltak megismerését, megértését és elfogadását igazoló nyilatkozatot kell aláíratni vele.

 

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. A tájékoztatás az adott adatkezelésről készült tájékoztatóban megjelölt elektronikus e-mail címen (varhegyiszexualterapia@gmail.com ). Az Adatkezelő a kérelem alapján 30 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.

 

Törléshez való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik számára nyilvánosságra hozta az érintett adatot, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból.

 

A törést nem kell teljesíteni, amennyiben az adatkezelés:

  • véleménynyilvánítás szabadságához, vagy a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez és védelméhez szükséges;

  • jogi kötelezettség teljesítése miatt szükséges;

  • közérdekű archiválás, tudományos, vagy történelmi kutatás, statisztikai célból szükséges és az adattörlés lehetetlenné tenné, vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelés céljának teljesítését.

 

Az Adatkezelő törli továbbá az Érintettre vonatkozó dokumentációiban szereplő személyes adatokat, ha a személyes adat kezeléséhez fűződő cél megszűnt. A papír alapú dokumentációk esetében azok jegyzőkönyvvel rögzített megsemmisítéséről kell gondoskodni abból az okból kifolyólag, hogy annak tényét a későbbiekben az illetékes hatóság felé bizonyíthassák.

 

Az adatok helyesbítése

 

Az Érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Az adatok pontosságáért az Adatkezelőt terheli a felelősség, így időről időre szükséges ellenőrizni azok pontosságát.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

 

Az Érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását az Adatkezelőtől például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozhatósághoz való jog:

 

Az Érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban (pl. .doc, .pdf stb.) megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az eredeti Adatkezelő. Megkönnyíti az adatkezeléssel érintett helyzetét, hogy személyes adatait egyik Adatkezelőtől a másikhoz vigye át.

 

Tiltakozáshoz való jog

 

Az Érintett jogosult arra, hogy amennyiben nem adta hozzájárulását az adatok kezeléséhez, bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen.

 

Amennyiben az Érintett a jogaival élni kíván, az az azonosításával jár együtt, valamint az Érintettel szükségszeren kommunikálniuk kell az Adatkezelőnek, ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség, valamint az email fiókban elérhetőek lesz az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő

 

9. Jogorvoslati lehetőségek

 

Az Érintett jogosult panaszával a NAIH-hoz (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.; www.naih.hu, Telefon: +36 (1) 391-1400, Telefax: +36 (1) 391-1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait.

 

10. Záró rendelkezések

 

10.1. Amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokkal kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt céltól eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet az adatkezelés új céljáról. Az új célból történő adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg - amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás – ha az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül az Érintett is hozzájárul.

 

10.2. Az adatvédelmi tájékoztató visszavonásig érvényes, személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, az adatfeldolgozóira, a szakembereire és minden egyéb megbízási jogviszonyban állókra.

 

10.3. Az Adatvédelmi tájékoztatót évente, illetve a közösségi vagy hazai jogszabályváltozás esetén felül kell vizsgálni. A tájékoztatót csak az Adatkezelő jogosult módosítani.

 

Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2024. január 22. napjától érvényes.

 

______________________________

Várhegyi Anna egyéni vállalkozó

 

Adatkezelő

s.

Section Title

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page