top of page

Általános Szerződési Feltételek

Kérem, olvassa el az alábbiakat és csak abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásaimat, amennyiben a lentiek minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve!

 

 

Általános Szerződési Feltételek

 

amelyek

Várhegyi Anna egyéni vállalkozó

Székhelye: 1115 Budapest, Ercsi út 13.

Nyilvántartási száma: 54559037

Adószáma: 55175799-1-43

Weboldal: www.varhegyiszexualterapia.com

Email: varhegyiszexulaterapia@gmail.com

 

a továbbiakban: Megbízott által a szolgáltatás igénybe vevője – a megbízó, a továbbiakban: Kliens – részére nyújtott mentálhigiénés szolgáltatás feltételeit tartalmazza.

 

1. Az Általános Szerződési Feltételek természete, a megbízás tárgya

1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Kliens és Megbízott (a továbbiakban: Felek) között mentálhigiénés szolgáltatás nyújtására vonatkozó Szerződés feltételeit foglalja magában.

 

1.2. A Megbízott mentálhigiénés szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) nyújt a hozzá forduló Kliensek számára.

 

1.3. A Felek megállapodnak abban, hogy a Megbízott előre meghatározott napokon és időtartamban mentálhigiénés szolgáltatást biztosít a Kliens számára, és ezért a Kliens a Szolgáltatások díjtáblázatban meghatározott díjat fizeti a Megbízott részére.

 

1.4. Megbízott kizárólag olyan tevékenységre vonatkozó megbízást fogad el, amelynek a teljesítéséhez a megbízás elfogadásának időpontjában a legjobb tudomása szerint a szükséges végzettséggel, képzettséggel, szakértelemmel, valamint szakmai tapasztalattal rendelkezik. A Megbízott a Megbízás teljesítése során a tőle elvárható legnagyobb mértékű szakmai gondossággal jár el.

 

1.5. Megbízott elsődlegesen mentálhigiénés szakemberként dolgozik. Szolgáltatása nem minősül egészségügyi ellátásnak.

 

1.6. Jelen Szerződés alapján a Kliens megbízza a mentálhigiénés szakembert mentálhigiénés szolgáltatás nyújtásával, amelynek keretében a Megbízott a Kliens részére személyes konzultáció keretében tanácsot ad. A konzultáció célja a Kliens mentális állapotának javítása, életvitelének jobbítása akár szexuális értelemben, akár általában.

 

1.7. A Megbízott nem vállal eredménykötelmet, vagyis nem vállal semmilyen garanciát és nem tud semmilyen bizonyosságot adni arra, hogy a Kliens problémáját, életvezetési gondjait vagy egyéb olyan kérdéseit megoldja, illetőleg megválaszolja, amellyel a Kliens a Megbízottat felkereste. A Megbízott Szolgáltatása gondossági kötelem, amelynek keretében szakmai tudása legjavát biztosítja: a szakmailag elvárható legnagyobb gondosság tanúsításával segíti a Klienst a problémái megoldásában. A megbízási díj akkor is jár, ha a Kliens által remélt eredményt a tanácsadás során nem sikerül elérni.

 

1.8. A Kliens kizárólag cselekvőképes természetes személy lehet. A Megbízott vélelmezi, hogy a Kliens ítélőképességének birtokában, felelős módon veszi igénybe a Szolgáltatásait, döntéseit ezek tudatában és birtokában hozza. Amennyiben az ülések során ezek ellenkezője derül ki a Megbízott számára, a Kliens részére más típusú kezelést javasol, illetve jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Bizonyos esetekben a Megbízott – a Kliens érdekében – más szakemberek bevonását vagy felkeresését javasolja, illetve jelzi, amennyiben a szakterületén kívüli probléma merült fel a konzultáció során. A Megbízott nem kötelezhető arra, hogy akaratán kívül folytassa a

konzultációt.

 

1.9. A mentálhigiénés szakemberrel való konzultáció nem menti fel a Klienst a saját életét, életvezetését illető, illetve egyéb (akár jogi) felelőssége alól.

 

 

2. A Kliens jogai és kötelezettségei

2.1. A Kliens kötelezettsége, hogy teljes körű és valóságnak megfelelő felvilágosítást adjon a Megbízott szakemberének a saját állapotával, az azt befolyásoló külső és belső tényezőkkel és az esetleges kórelőzményekkel kapcsolatban.

 

2.2. A Kliens kötelezettsége, hogy testi panaszok esetén családorvosát felkeresse és annak iránymutatása alapján a megfelelő szakorvosi vizsgálatokat elvégeztesse szervi betegségek kizárása vagy kezelése céljából. A Kliens tudomásul veszi, hogy a Megbízott ilyen irányú diagnosztikus munkát nem végez és nem irányít, hanem elsősorban lelki problémák megoldását támogatja.

 

2.3. A Kliens kötelezettsége kezdeményezni és joga igényelni a Megbízottól konzultációs időt telefonon vagy e-mailen keresztül.

 

2.4. A Kliens köteles megadni azokat az adatait, amelyek az eléréséhez és számlázáshoz szükségesek. A Kliens által átadott adatok valódiságáért, teljeskörűségéért, helyességéért, tartalmi hibátlanságáért, az egyeztetett időpontig történő átadásáért a felelősség a Klienst terheli. (Név, számlázási adatok, stb.)

 

2.5. A Kliens kötelessége a számlázáshoz szükséges adatokban történő változás bejelentése.

 

2.6. A Kliens kötelezettsége a személyes vagy online szakmai Szolgáltatást 3 munkanappal (72 órával) a megbeszélt időpont előtt lemondani, amennyiben nem tud részt venni rajta. A Kliens tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén, 72 órán belüli lemondás esetén 4000 Ft-ot köteles fizetni. Egy munkanappal (24 órával) a megbeszélt időpont előtti lemondás esetére a Kliens tudomásul veszi, hogy az elmaradt konzultáció óradíját köteles teljes egészében megtéríteni.

 

2.7. A Megbízott elsősorban e-mailen vagy telefonon tartja a kapcsolatot a Kliensekkel. A Kliens joga és kötelezettsége jelezni, ha ettől eltérő információs csatornán – például messenger, skype, viber – keresztül akar értesítést kapni a Megbízottól. A Kliens kötelessége egy biztos elérhetőséget megjelölni, amelynek elmulasztása esetén minden ebből eredő hátrány a Klienst terheli.

 

2.8. A Kliens a megbízási díjat köteles határidőben megfizetni; maga dönthet azonban arról, hogy tartozását készpénzben vagy átutalással kívánja rendezni. Döntéséről a Megbízottat megfelelő időben előzetesen értesíteni köteles.

 

2.9. A Kliens joga és kötelezettsége a konzultációt követően legkésőbb5 munkanapon belül Megbízottnak a varhegyiszexualterapia@gmail.com e-mail címre küldött levélben, ha a kapott szakmai vagy egyéb Szolgáltatással kapcsolatban kifogása van.

 

2.10. A Kliens kötelessége, hogy a konzultációra alkohol-, drog- vagy egyéb tudatmódosító szer hatásától mentes állapotban jelenjen meg. A konzultáció során ilyen szerek fogyasztása tilos. E tilalom megszegése esetén a Megbízott jogosult megtagadni a konzultációt, és jogosult a teljes díjazásra.

 

2.11. A Kliens kötelessége személyes megjelenés esetén a Felek által előre közösen megállapodott, a jogszabályban foglalt, illetőleg a megjelenés helye szerinti előírásokat és szabályokat betartani (dohányzási tilalom, maszkviselés, hangoskodás kerülése, stb.).

 

 

3. A Megbízott jogai és kötelezettségei

3.1. A Megbízott a Szerződés alapján többek között, de nem kizárólagosan a következő szakértői szolgáltatásokat (továbbiakban: “Szolgáltatás”) nyújtja Kliensnek:

 

3.1.1. Mentálhigiénés prevenció, konzultáció, tanácsadás

 

3.1.2.  Mentálhigiénés, szexualitáshoz kapcsolódó konzultáció egyéni vagy páros formában

 

3.1.3. A testi és lelki egészség megőrzéséhez szükséges életmóddal kapcsolatos konzultáció és tanácsadás

 

3.2. A Megbízott kötelezettsége a titoktartás, azaz, hogy a Kliensektől származó adatokat és információkat bizalmasan és biztonságosan kezelje.

 

3.3. A Megbízott joga és kötelezettsége, hogy a Klienst közvetlenül (például a mentálhigiénés szakember betegsége, számlaszám-változás) vagy közvetve (például átalakítás miatti nagyobb zaj) érintő változásokról tájékoztatást adjon a Kliens által megjelölt információs csatornán.

 

3.4. A Megbízottnak joga és kötelessége a vele szerződésben álló Kliens jogellenes kérését megtagadni.

 

3.5. A Megbízott köteles 1 munkanapon belül válaszolni a Kliens módosítást vagy egyéb kérést tartalmazó leveleire, valamint 3 munkanapon belül minden olyan megkeresésre, amelyben a Kliens a szakmai ellátással összefüggésben vagy más szempontból kifogást emel.

 

4. Felek közös jogai és kötelezettségei

4.1. Felek kijelentik, hogy együttműködnek a Kliens terápiás és mentális egészségvédelmi céljainak megvalósításával kapcsolatban. 

 

4.2. A Szerződés teljesítését akadályozó körülményekről a Felek kölcsönösen kötelesek egymást tájékoztatni.

 

4.3. Felek a hatékony kommunikáció érdekében kötelesek lehetőleg 24 órán belül, de legkésőbb 2 munkanapon belül egymás kérdéseire, üzeneteire választ adni.

 

4.4. A Felek törekszenek az online kapcsolattartásra.

 

4.5. A konzultációk alatt a Felek mobiltelefonja néma üzemmódban van, hacsak ettől közös megegyezés alapján el nem térnek.

 

5. Díjazás

5.1. A Megbízott a szakmai feladatok teljesítéséért meghatározott díjazásra jogosult. A díjszámítás alapja a Megbízott Szolgáltatások mindenkor érvényes díjtáblázata, amely a Megbízott weboldalán megtekinthető.

 

5.2. A Szolgáltatások áfa-mentes körbe tartoznak, ezért a díjtáblázatban szereplő összeget áfa nem terheli.

 

5.3.. A Megbízott a Szolgáltatásai díjának emeléséről a Klienst legalább 1 hónappal előre köteles tájékoztatni. Amennyiben a Kliensnek a díjemelést nem kívánja elfogadni, úgy bármelyik fél jogosult a megbízást felmondani.

 

6. Fizetési feltételek

6.1. A Szolgáltatást első alkalommal igénybe vevő új Kliensek 4000 Forint előleget kötelesek átutalni a Megbízott weboldalán feltüntetett számlaszámra, amelynek legalább 72 órával a megbeszélt első konzultációs időpont előtt a számlára meg kell érkeznie. A számla közleményébe a Kliens a nevét vagy a lakcímét vagy a konzultáció időpontját köteles beírni. Az összeg utalása után a Megbízott számlát állít ki, melyet a Kliens megadott e-mail címére küld el. A Kliens számára a Megbízott által megadott időpont a 4000 Forint befizetése után válik véglegessé. Amennyiben az átutalás nem érkezik meg a fenti határidőben, a foglalt időpont törlésre kerül.

 

6.2. A konzultációs ülés napján a Kliens kötelessége átutalni a Megbízott weboldalán feltüntetett díjat (illetőleg előlegfizetés esetén a díj meg nem fizetett részét) a weboldalon feltüntetett bankszámlaszámra. A Megbízott az utalt összeg bankszámlájára érkezése után állítja ki a Kliens részére a számlát. A Kliens fizethet készpénzben is a konzultációkor, a Megbízott 2 munkanapon belül küldi a számlát a Kliens által megadott e-mail címre.

 

6.3. A Megbízott kötelessége 2 munkanapon belül jelezni a Kliens által megadott elérhetőségen, amennyiben a számlaszáma megváltozik.

 

6.4. A Kliens kötelezettsége 2 munkanapon belül értesíteni a Megbízottat, amennyiben a számlatulajdonos neve vagy a számlaszáma megváltozott, illetve a megadott egészségpénztári adatok megváltoztak.

 

6.5. Amennyiben a Kliens a fentiekben meghatározott fizetési határidőn belül fizetési kötelezettségének neki felróható okból nem tesz eleget, úgy a Megbízottat késedelmi kamat illeti meg.

 

7. Titoktartási kötelezettség

7.1. A Kliensre vonatkozó minden adat és információ a legszigorúbb szakmai titoktartás hatálya alá tartozik. A Megbízottat a Kliens egészségi állapotával kapcsolatos adat, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával kapcsolatosan tudomására jutott egyéb adatvonatkozásában időbeli korlátozás nélkül teljes titoktartási kötelezettség terheli.

 

7.2. A Kliens a titoktartás alól felmentést adhat, továbbá tudomásul veszi, hogy a Megbízottat bírósági és hatósági megkeresés kötelezheti személyes adatok, információk átadására.

 

8. A Szerződés létrejötte, hatálya, megszűnése

8.1. A Megbízott az ÁSZF hatályos szövegét a Kliensnek a szerződéskötésről szóló tájékoztató e-maillel együtt küldi meg. A Kliens az adatainak megadásával és a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szándékával ráutaló magatartást tanúsít, amelynek alapján a felek között a megküldött ÁSZF, illetve az ahhoz a felek által tett és kölcsönösen elfogadott kiegészítések szerinti tartalommal jön létre a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó Szerződés akkor, amikor a Kliens a Megbízott adatbekérő adatlapját visszaküldi.

 

8.2. A Szerződés hatálya a felek között előre megbeszélt (és szükség szerint időről időre pontosított) időtartamig, a Kliens szükségletei szerinti terápiás folyamatnak a lezárásáig tart, kivéve a titoktartásra és az adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseket, amelyek közül a titoktartási kötelezettség a Megbízottat időbeli korlátozás nélkül terheli, az adatkezelésre pedig a jogszabályok által előírtak irányadók.

 

8.3. Mindkét fél jogosult a Szolgáltatásra irányuló Szerződést felmondani. A felmondás azonnali hatályú azzal, hogy amennyiben a Kliensnek a Megbízottal egyeztetett konzultációs időpontja van, úgy a konzultációs időpontot megelőző 72 órában az azonnali hatályú felmondási jogát a Megbízott nem gyakorolhatja, a Kliens pedig kizárólag úgy gyakorolhatja, ha a megbeszélt időpontot megelőző 72 órán elüli felmondás esetén a 4.000,- Ft-ot, 24 órán belüli felmondás esetén pedig a felmondással egyidejűleg a konzultáció teljes díját megfizeti.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Felek kölcsönösen kifejezik azon szándékukat, hogy az esetlegesen felmerült vitás kérdéseket békés módon, tárgyalásos úton rendezik.

 

9.2. A jelen ÁSZF-ben nem, vagy más módon nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar jog, különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit tekintik az irányadónak.

 

9.3. A Kliens a Megbízott adatlapjának visszaküldésével  kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételeket elolvasta, megértette és tudomásul vette, valamint ezen feltételekkel igénybe kívánja venni a Megbízott Szolgáltatásait.

bottom of page